Zapytania ofertowe

1. Rozeznanie rynku w zakresie usługi: wynajem sal na zajęcia indywidualne w ramach poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy

Zapytanie - do pobrania

ROZEZNANIE RYNKU nr RR/WS/sale/2018

dotyczące realizacji usługi obejmującej wynajem sal do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy realizowanych w ramach projektu pt. „Wybierz sam!” nr POWR.01.02.01-16-1K01/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno wraz z Fundacją MPM z siedzibą w Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków.

 

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Piotr Chudzik

e-mail: fundacjampm@gmail.com

tel. 792-11-750

 

 1. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta oraz dostarczone do trzech potencjalnych wykonawców.

 

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 1. Przedmiotem rozeznania jest wynajem sali do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Wybierz sam!” nr POWR.01.02.01-16-1K01/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Planowana liczba godzin wynajmu wynosi 1200 godzin, przy czym liczba ta może ulec zmianie.
 1. 600 godzin w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. 600 godzin w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy
 1. Zajęcia prowadzone będą na terenie woj. opolskiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.
 2. Sala musi spełniać warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych. Sala musi zapewniać warunki do przeprowadzenia zajęć, w szczególności zapewniać prywatność podczas prowadzonych zajęć, budynek, w którym prowadzone będą zajęcia musi posiadać infrastrukturę sanitarną. Sala musi być umeblowana w minimum stół/biurko (1) krzesła/fotele (2). Sala musi zapewniać komfort dla uczestników wsparcia i prowadzącego.
 3. Godzinowy zakres wsparcia usługi: sale dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, ewentualnie w soboty i niedziele o ile zadeklarują to uczestnicy projektu.
 4. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia wymagane do prowadzenia usługi, o którym mowa w pkt. 4 zapytania.
 5. Realizacja usługi przeprowadzona będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Wykonawcą.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy zaproponowana cena usługi będzie najniższa, a jednocześnie będzie wyższa od ceny usługi założonej w budżecie projektu.
   
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa wynajmu realizowana będzie w okresie od lipca do listopada 2018 r. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. V niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Grupą CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno i z Fundacją MPM z siedzibą w Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 

 

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze projektu przy ul. Rodziewiczówny 18b, 48-303 Nysa (pokój numer 2) lub drogą elektroniczną na adres: wybierzsam@cargo.edu.pl
 3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 11.09.2018 r. do godziny 10:00
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych oddzielnie na wynajem sal w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego i indywidualnego pośrednictwa pracy.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Rozeznanie rynku w zakresie usługi: zapewnienie wyżywienia dla uczesników szkoleń zawodowych

Zapytanie - do pobrania

 

ROZEZNANIE RYNKU nr  RR/WS/01/2018

 

dotyczące realizacji usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu  pt. „Wybierz sam!” nr POWR.01.02.01-16-1K01/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

43-603 Jaworzno,  ul. Darwina 17

 

 

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych:

 

Karolina Sufin e-mail: wybierzsam@cargo.edu.pl

tel.  +48 32 413 88 64

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Wybierz sam!” nr POWR.01.02.01-16-1K01/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wyżywienie będzie zapewniane każdemu uczestnikowi w każdym dniu trwania zajęć.
 3. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku 18 - 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
 4. Wykonawca zapewni przygotowanie wyżywienia, dowóz pod wskazany adres na ustaloną godzinę, dostarczy wszelkie elementy (np. sztućce, naczynia itp.) oraz sprzęt konieczny do zapewnienia wyżywienia na miejscu szkolenia wskazanym przez Zamawiającego oraz utrzymanie porządku w tym odbiór naczyń/opakowań po zakończonym serwisie.
 5. Posiłki ciepłe powinny zostać dostarczone w jednorazowych naczyniach, zamykanych, utrzymujących ciepło.
 6. W toku realizacji usługi należy uwzględnić różnorodność zawartości posiłku ciepłego.
 7. W przypadku zajęć trwających 6 i więcej godzin dziennie w danym dniu uczestnicy będą otrzymywali posiłek, w skład którego wchodzi:
  1. zupa – porcja min. 300 ml/osobę;
  2. drugie danie – które powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego - mięso, ryby, drób - porcja min. 100 g/osobę, produktów bogatych w węglowodany złożone – np. ziemniaki, kasza - porcja min. 200 g/osobę, lub danie typu łazanki, kluski, pierogi - porcja min. 300 g/osobę, oraz dodatek warzywny - surówki, warzywa gotowane - porcja min. 100 g/osobę;
  3. napój – o pojemności min. 0,5 l/osobę.

 

 1. Planowana liczba osobodni w ramach usługi cateringowej wynosi 1 200 (60 os x 20 dni ). Liczba ta może ulec zmniejszeniu w przypadku realizacji szkoleń w innym  wymiarze godzinowym.

 

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od stycznia  do września 2018 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia.
 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obszarze całego województwa opolskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – w różnych miejscowościach.
 4. Przed rozpoczęciem poszczególnych kursów Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o:
 • zapotrzebowaniu w zakresie ilości wyżywienia,
 • miejscu realizacji zamówienia (miejsce szkolenia)
 1. Podane powyżej liczby osobodni świadczenia usługi są liczbami planowanymi i mogą ulec zmianie, gdyż uzależnione są od intensyfikacji zajęć i długości ich trwania.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (realizujące zamówienie osobiście) lub pozostałe podmioty gospodarcze dysponujące odpowiednimi osobami spełniającymi wymagania oraz którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy posiadają potencjał do realizacji zamówienia w okresie wskazanym w pkt. VI niniejszego zapytania.
 3. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
 1. W postępowaniu nie mogą brać udział przedmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
  1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
   w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.

 

 

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze projektu przy ul. Rodziewiczówny 18b, 48-303 Nysa (pokój numer 2) lub drogą elektroniczną na adres: wybierzsam@cargo.edu.pl
 3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 11.09.2018 r. do godziny 10:00


 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

W przedmiotowym postępowaniu, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty.

 

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy wyłonionemu w tym postępowaniu w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie dotyczy tego samego rodzaju usług.