Szkolenia

Szkolenie zawodowe. Każdemu z uczestników projektu przysługiwać będzie udział w szkoleniu zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego. Zakładana średnia długość ścieżki szkoleniowej to 150 godzin dydaktycznych.

Proces doboru szkoleń:

W wyniku indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym każdy z uczestników wypracuje indywidualny plan działania. Dokument ten określał będzie predyspozycje zawodowe, zainteresowania oraz potrzeby lokalnego/regionalnego rynku pracy. W oparciu o powstałą diagnozę określone zostaną indywidualne potrzeby szkoleniowe każdego uczestnika projektu. Po ustaleniu zapotrzebowania szkoleniowego, każda z osób zostanie skierowana na określone przez siebie szkolenie zawodowe