Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: GRUPA CARGO ul. Rodziewiczówny 18b 48-303 Nysa  (pokój numer 2).

Kontakt: tel.: +48 508 07 28 70

e-mail: wybierzsam@cargo.edu.pl

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujących województwo opolskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zgodnie z zapisami SZOOP.

Grupa docelowa uwzględnia udział poszczególnych kategorii uczestników:

  • 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) osoby bierne zawodowo.

Ponadto:

  • min. 5% grupy docelowej (2 kobiety i 1 mężczyzna) stanowią osoby z niepełnosprawnościami.