O projekcie

Projektu pt. „Wybierz sam!” nr POWR.01.02.01-16-1K01/18 realizowany w partnerstwie przez Grupę CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Celem projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn) będących uczestnikami projektu, uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt przewiduje objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym 60 osób fizycznych (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn),  zamieszkujących województwo opolskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Projekt jest skierowany wyłącznie do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, wyłącznie osób biernych zawodowo z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zgodnie z zapisami SZOOP.

Rodzaj zaplanowanego wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, służące opracowaniu Indywidualnego Planu Działania: 10 godzin/osobę (5 spotkań).
  2. Szkolenie zawodowe. Każdemu z uczestników projektu przysługiwać będzie udział w szkoleniu zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Zakładana średnia długość ścieżki szkoleniowej to 150 godzin dydaktycznych.
  3. Pośrednictwo pracy: 10 godzin/osobę (5 spotkań).

W ramach powyższych form wsparcia, uczestnikom projektu przysługuje:

  • zwrot kosztów dojazdów,
  • stypendium szkoleniowe,
  • badanie lekarskie
  • wyżywienie – obiady w trakcie szkolenia